AnS>oQ
hr gmB©Q> Xa _{hÝ`mÀ`m n{hë`m AmR>dS>çm AIoa AnS>oQ> Ho$cr OmVo. nwT>Mm AnS>oQ> ~KÊ`mgmR>r Oê$a ^oQ> Úm.

स्वामीजींच्या थेट प्रवचना साठी

क्लिक करा

dmVm©nÌ

स्वरूपयोग वार्तापत्र जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर २०१७
डाउनलोड साठी क्लिक करा


EH$ gw{dMma

Am`wî`mVrb AÜ`m© MwH$m AmnU {dMma H$am`À`m doir ^mdZmerb Pmë`m_wio Am{U ^mdZm§Mr H$Xa H$am`bm hdr Ë`m doir {dMma H$aV am{hë`m_wio hmoVmV.

स्वरूपयोग वार्तापत्र ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१७


ñdén`moJ åhUOo H$m` ?
Amnë`m àË`oH$mV Agcoco M¡VÝ` ho Amnco "ñdê$n'. ñdê$nmer EH$ê$nVoMr AZw^yVr KoUo Am{U kmZ_` Om{UdoV amhÿZ {Xì` OrdZ OJUo åhUOo "ñdén`moJ'.

ñdén`moJ H$emgmR>r
_mZ{gH$ Am{U
~m¡{ÕH$ j_Vm§Mm {dH$mg KS>{dÊ`mgmR>r
Am§V[aH$ Am{U
Eo{hH$ CÞVr gmYÊ`mgmR>r
AmZ§X_` OrdZ OJÊ`mgmR>r
kmZàmárgmR>r
Amncm A{^àm` H¥$n`m feedback@swaroopyog.net da H$i>dmdm
Copyright 2005-10©, This site is best viewed in 800 x 600 Resolution with IE 5.5 & above << १८ जानेवारी २०१७>>